Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedriftens respekt for menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon.
Her kan du lese hvordan Rubbhall etterlever kravene åpenhetsloven stiller oss.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Rubbhall jobber med å identifisere og vurdere mulige negative påvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere. Vi har oppdatert våre etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører, kontrakts politikk og innkjøpspolitikk for å reflektere forventninger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.


Alle samarbeidspartneres klassifisert ut fra en overordnet risikovurdering/aktsomhetsvurdering. Det er etablert rutine for aktsomhetsvurderingen av samarbeidspartnere i de kategoriene hvor det er besluttet at man trenger mer detaljert oppfølging. Slike samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende.


Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås nu avtale med samarbeidsparten. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det vurderes tiltak for å begrense omfanget av bruddet.

Det er en del av Rubbhall’s kultur at alle våre beslutninger og handlinger skal tåle offentlighetens lys.
Våre verdier og etiske retningslinjer er grunnpilarene for vårt arbeid med å ivareta menneskerettigheter og et inkluderende og godt arbeidsforhold.

Oppfølging av våre samarbeidspartnere

Vi arbeider aktivt og systematisk med å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre
underentreprenører. Dette er også reflektert i våre avtaler med leverandører og forretningspartnere.
For å bidra til å fremme lovens formål, har Rubbhall utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for
aktsomhetsvurderingen. Vi har også utarbeidet prosedyrer for oppfølging og rapportering om
resultatene fra vurderingene.

Offentlig redegjørelse og informasjon

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingen til Rubbhall vil bli publisert på vår hjemmeside,
første gang 30. juni 2023, klikk her.

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer negative
konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Forespørsler kan rettes skriftlig til erik.storhaug@rubb.com eller rannveig-helen.eklov@rubb.no