Etiske retningslinjer

Våre verdier – respekt, etikk, sikkerhet, beskyttelse, kvalitet, forpliktelse og samarbeid – former vår selskapsstruktur og er grunnlaget for våre etiske retningslinjer.

Respekt

Virksomheten til Rubb Group vil til enhver tid drives med respekt for våre ansatte, våre kunder, våre leverandører og samfunnet vi jobber og lever i. Vi verdsetter mangfold i tanker og meninger, og vi er forpliktet til en rettferdig ansettelsespraksis. Alle ansettelsesrelaterte beslutninger vil bli tatt uten hensyn til rase, farge, tro, religion, alder, kjønn, nasjonal opprinnelse, funksjonshemming, seksuell legning eller militær status. Det vil ikke være toleranse for trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

Etikk

Ærlighet, integritet og rettferdighet skal være vår første prioritet i alle forretningsforbindelser. Alle ledere vil følge våre etiske retningslinjer, og forsterke viktigheten av disse. Konflikter skal unngås og mulige konflikter vil bli stoppet. Vi vil følge lovene nøye i jurisdiksjonene vi forvalter, samt følge de etiske retningslinjene til de organisasjonene vi gjør forretninger med. Våre ansatte vil unngå å motta eller tilby enhver gave eller upassende gode som med rimelighet kan tolkes til å påvirke dømmekraften eller lojaliteten til den eller de involverte parten.

Sikkerhet

Vi vil forplikte oss til å beskytte alle ansatte, og andre som har tilknytning til selskapet, mot trusler, trakassering og annen uønsket adferd. Vi vil bestrebe oss på å tilby en trygg, sunn, rusfri og sikker arbeidsplass for våre ansatte. Vi vil lære opp ansatte til å være oppmerksomme på forebygging av farer, og umiddelbart rapportere ulykker, skader, usikkert utstyr, arbeid eller forhold.

Beskyttelse

Vi vil forplikte oss til å bevare og beskytte både vår og andres eiendom, og til å ansvarlig beskytte miljøet. Vi vil beskytte, sikre og bevare selskapets rettigheter, både fysiske og immaterielle. Forretningshemmeligheter og konfidensielle strategier, personell og økonomiske poster, tekniske data og andre selskapsmidler vil bare bli opprettholdt og brukt autorisert og aldri til upassende personlig bruk eller vinning.

Kvalitet

Vi vil strebe etter å etablere og opprettholde en kultur med tillit, åpenhet, integritet og kvalitet i vår forretningspraksis. Vår ledelse vil opprettholde en åpen dør-policy og vil ta imot forslag og bekymringer fra alle ansatte og interessenter. Vårt mål vil være å konsekvent og konstant forbedre alle sider av virksomheten vår med dedikasjon til kvalitet på produkter og tjenester.

Forpliktelse

Vi vil være forpliktet til å handle til langsiktig fordel for våre kunder, våre leverandører og vårt selskap. Denne forpliktelsen strekker seg ikke bare til å levere kvalitetsprodukter og -tjenester til rett tid. Det strekker seg også til å opptre med rettferdighet og integritet i alle forretningshandlinger og sikre nøyaktighet og integritet til kundefakturering, finansiell rapportering og alle former for kommunikasjon med vårt styre, ansatte, kunder og andre.

Samarbeid

Alle styremedlemmer, ledere, ansatte og autoriserte representanter for Rubb-gruppen er underlagt denne etiske retningslinjen. Vi anerkjenner viktigheten av å jobbe sammen for å skape et positivt og produktivt arbeidsmiljø. Vi forstår også at selskapets suksess og vår videre ansettelse er avhengig av å arbeide i samsvar med disse prinsippene.